"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ภาพกิจกรรมงานต่าง ๆ

งานบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนปี59 (2) งานบริการประชาชนล้างถนนถนนเพื่อให้การสัญจรสะดวกปลอดภัย
งานบรรเทาสาธารณภัยของประชาชนปี59 (15) การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดอัคคีภัยในพื้นที่
เข้าร่วมอบรมชุด OTOS สกลนคร (7)เข้าร่วมการฝึกอบรมทีมปฏิบัติการ OTOS ตำบลตาลเนิ้ง
จุดตรวจให้บริการเทศกาลปีใหม่ (4)โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2559ช่วง 7วันอันตราย
งานฮีตสิบสองปี 59 (2) โครงการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น งานฮีตสิบสองประจำปี 2559
งานวันเด็กแห่งชาติ (21) โครงการกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ (4) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของฅนท้องถิ่นในอำเภอสว่างแดนดินประจำปี 2559
ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ (5)โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2558 
กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช 2558 โครงการกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558 
 วันปิยะมหาราช (8) โครงการกิจกรรมวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน
 ประกวดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภาพการประกวดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาเตียงหมู่ 3 ตำบลตาลเนิ้ง วันที่ 8 ตุลาคม 2558

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล