"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (2) กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลายประจำปี 2558
แจกเบี้ยยังชีพ (2) โครงการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 อบรมวิถีไทย (4) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแบบวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
อบรมทอเสื่อกก (4) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทอเสื่อกก สร้างรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศึกษาดูงานสตรี (3) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลตาลเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ร้อยเรียงคน 3 วัย โครงการสานสายใยรักในครอบครัว ร้อยเรียงคนสามวัย (ศพค.ต.ตาลเนิ้ง) ประจำปี 2558
 100_5366  กิจกรรมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
กีฬาต้านยาเสพติด โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 โครงการรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โครงการรวมพลังมวลชนปกป้องสถาบันสำคัญของ ประจำปี 2558 วันที่ 21 เม.ย.2558
 ภาพการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนฯ ระหว่างวันที่ 11-22 พฤษภาคม 2558 การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ระหว่างวันที่ 11-22 พ.ศ. 2558

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล