"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
ลงเว็บไซต์โอนงบประมาณ

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 new
การโอนแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559      new001

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล