"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

กองคลังUntitlennd-1

                                                นางราวดี   เจริญไชย
                                       ผู้อำนวยการกองคลัง
 
  นายกิตติศักดิ์ ศรีสร้อย    Untid-1    พี่นี 001                                             
  นายกิตติศักดิ์ ศรีสร้อย      นางสาวเจิดจรัส เหมะธุลิน         นางอรุณี  บุญคุณ
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน จพง.พัสดุ ชำนาญงาน    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 นางสาวประพาภรณ์ บุตรพันธ์
 
                                       นางสาวประภาพร บุตรพันธ์
                                        ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล