"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

ภาพกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยในตำบลตาลเนิ้งประจำปี 2564

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

โครงการกิจกรรม Big cleaning day ประจำปี 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพผลิตภัณฑ์สบู่จากสมุนไพรแก่เด็กและเยาวชนประจำปี 2564

เวที่ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ตำบลตาลเนิ้งประจำปี 2564

กิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้พิการในตำบลโดยกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน

กิจกรรมประชุมประจำเดือนเพื่อถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง