"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

Utied-1

นายจารึก  นันทราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

Unhhhtitled-1                                                       

                                                       นายชูเกียรติ  นันทราช
                                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

Untitld-1

                                                         นายสมควร    มีธรรม
                                 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง
 

    นางอุไรภรณ์ มาลาทอง  นางสาวอรทัย นามเดช         Untitled-1kk      

         

   นางอุไรภรณ์  มาลาทอง           น.ส.อรทัย   นามเดช           นางนาถนภางค์  วุฒิวงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    นักทรัพยากรบุคคลฯ              นักวิชาการเกษตรฯ 

                         Ulllitled-1        พันจ่าเอกอนุชา อินทร์ดี

                           นายวรวุฒิ   เหมะธุลิน                   พ.จ.อ.อนุชา   อินทร์ดี
                           เจ้าพนักงานธุรการฯ            จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                                   นางสาวประภาภรณ์ ราชไชย

                         นายบัวเรียน   มาลาทอง                     น.ส.ประภาภรณ์    ราชไชย
                    พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

               Untitlmm,,,,mmed-1          

             นายปฏิวัติ   มาลาทอง                นายวีรชัย    โสภาจร             นายยุทธภูมิ  ประธาน
             ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ             พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ               พนักงานวิทยุ

                  นางสาวพานิดา อั่นหนองกุง          

        นางสาวพานิดา   อั่นหนองกุง        นายปราโมทย์ คงธนัทกาญจน์      น.ส.ยุพเรศ  โฮมวงค์
                   คนงานทั่วไป                            นักการภารโรง                   พนักงานจ้างเหมาแม่บ้าน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล