"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

ประชาสัมพันธ์งานต่างๆของหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้งป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID)

ประชาสัมพันธ์ก๊าซเรือนกระจกตัวการของโลกร้อน

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง