"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง โดยสำนักปลัดร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1-11 มีนาคม 2564 ทั้ง 9 หมู่บ้าาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล