"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมในการจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล