"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปีงบประมาณ 2564

การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์
กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน วันที่ 6 มีนาคม 2563
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม่ประจำปีของชาติวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง