"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

จัดประชุมระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อป้องกันการทุจริต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล