"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

ภาพกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมประชุมประจำเดือนเพื่อถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ

กิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองประจำปี 2563

กิจกรรมสถานที่ทำงานน่าอยู่สะอาดป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563

กิจกรรมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิระบบอินฟราเรดแก่หมู่บ้านและส่วนราชการในพื้นที่

กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันโคคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชน

โครงการอบรมอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดทำหน้ากากอนามัย

กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563

กิจกรรมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กิจกรรมมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง