"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล