"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล