"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาหยุด

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง