"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานประจำปี 2563

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2562
บันทึกการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงประจำปี 2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ปี 2562
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2562
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมปี 2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2562
มาตรการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562
คำสั่งจัดทำผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศมาตรการผลประโยชน์ซับซ้อนประจำปี 2561
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล