"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

ภาพกิจกรรมประจำปี 2561

 โครงการอย.น้อยสร้างสุขโรงเรียนในเขตตำบลตาลเนิ้ง
 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลตาลเนิ้งประจำปี 2561
 โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้บุคลากรในหน่วยงานประจำปี 2561
 กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ประจำปี2561
 โครงการคัดแยกขยะต้นทางประจำปี 2561
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561
 โครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับตำบลตาลเนิ้ง
 โครงการส่งเสริมอาชีพการทำดอกไม้จันทน์
 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2561
กิจกรรมประชาคมท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการของชาวบ้าน

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง