"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นปี 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นประจำปี 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นประจำปี 2561
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นประจำปี 2561
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ตาลเนิ้ง พ.ศ.2561
การปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี 2561
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างประจำปี 2561

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง