"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเจริญฤทธิ์ ศรีเทานายเจริญฤทธิ์ ศรีเทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสม

นายสม เริ่มรักษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายรวมศักดิ์นายถนอม

นายรวมศักดิ์ บุญรักษา นายถนอม คำภูแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๑ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๑

นายพรพิษ มาลาทองนายยุทศิล

นายพรพิษ มาลาทอง นายยุทธศิลป์ สมบัติดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๒

    นายพรชัย                                นายสม

นายพรชัย อาบทอง                                                      นายสม เริ่มรักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๓     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๓

   นายวา                                 นางเสทือน

  นายวาริน โสภาจร                                                  นางเสทือน หารบัวคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๔  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๔

   นายบัวลี                                นายครสวรรค์ พาเสน่ห์

   นายบัวลี ศรีมีชัย                                                  นายครสวรรค์ พาเสน่ห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๕   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๕

   นายทักษิณ พิจารย์                              นายประคิน

  นายทักษิณ พิจารย์                                              นางประคิน โคตรวิชา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๖  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๖

   นายสฤษดิ์ มาลาทอง

     นายสฤษดิ์ มาลาทอง                                       (ว่าง ลาออกจากตำแหน่ง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๗  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๗

   นายประพันธ์ สีประไชย                           นายชัยณรงค์ ศิริพัฒน์

    นายประพันธ์ สีประไชย                                   นายชัยณรงค์ ศิริพัฒน์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๘  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๘

  นายดาวเรือง                           นายเจริญฤทธิ์ ศรีเทา

    นายดาวเรือง บุตรประชา                                นายเจริญฤทธิ์ ศรีเทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๙  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ ๙


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล