"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบสขร.1) ประจำปี พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบสขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง(นม)เดือน มี.ค.ถึง พ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (นม) รายเดือน ธ.ค.61ถึง ก.พ.62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธ.ค.61ถึง ก.พ.62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม มิถุนายน2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2560 มกราคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2560

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง