"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

กองสวัสดิการสังคม

 นางสุดาสิรินทร์  มีธรรม
                                     นางสุดาสิรินท์    มีธรรม
                               ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
สิบเอกสุรวิทย์  ศรีนุกูล 
  
สิบเอกสุรวิทย์ ศรีนุกูล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
นางสาวปิยธิดา  สมบัติดี
 
นางสาวปิยธิดา สมบัติดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล