"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบ 6 เดิอนปี 2564

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปี 2563

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบ 6 เดือนปี 2563

รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการติดตามประเมินแผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปี 2562

บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบ 6 เดือนปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ2561-2564 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบเดือนเมษายน 2561
1 003 รายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 002รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
ปกรายงานติดตามแผนพัฒนาปี59 001 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2559
ปกรายงานผลผู้บริหาร 001 รายงานผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559 
ปกรายงานผลแผนปี 2558 001 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี 2558
ปกรายงานผลผู้บริหารปี 58 001 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2554

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง