"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

นายปัญญา ราชไชย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์การยกเลิกใช้บัตรประจำตัวประชาชน

หนังสือส่งประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2560

ประกาศกำหนดวัน-เวลา-สถานที่สอบพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ประเภททั่วไปnew
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ประเภททั่วไป
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถบรรทุกน้ำประเภททั่วไปจำนวน 1 ตำแหน่ง

คูมือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้งเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั่งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร
ประะกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556และโครงการจ่ายขาดเงินสะสม

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล