"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

admin

มาตรการป้องกันละเว้นการบังคับเกี่ยวกับป้ายโฆษณาดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการยาเสพติด-64ดาวน์โหลด บันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรมขยะมูลฝอย-64ดาวน์โหลด บันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรมขยะอันตราย-64ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่ดาวน์โหลด รายงานผลการมอบเครื่องอุปโภคให้ประชาชน-64ดาวน์โหลด บันทึกรายงานผลการจัดทำ-ลัมปีสกิล-64ดาวน์โหลด บันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรมป้องกันโรคพิดาวน์โหลด บันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด-6ดาวน์โหลด ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและรัดาวน์โหลด หนังสือส่ง-ประชาสัมพันธ์เผาตอซังข้าว-64ดาวน์โหลด หนังสือส่ง-ประชาสัมพันธ์เผาตอซังข้าว-64ดาวน์โหลด บันทึกรายงานผลการจัดทำนวัตกรรมขยะ-64ดาวน์โหลด บันทึกรายงานผลการกิจกรรมควบคุมผลิตภัณฑ์ดาวน์โหลด บันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง-64ดาวน์โหลด บันทึกรายงานผลการการส่งเสริมการผลิต-การบริโภคที่เป็นมิตรดาวน์โหลด บันทึกรายงานผลการจัดทำ-ป้ายกินปลาดิบดาวน์โหลด หนังสือส่ง-เจตจำนง-64ดาวน์โหลด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีดาวน์โหลด รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำปีรอบ-6-เดือนดาวน์โหลด… Continue reading
ป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.ตาลเนิ้ง ประชาสัมพันธ์สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์หลักฐานการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง