"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง

admin

ป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.ตาลเนิ้ง ประชาสัมพันธ์สถานที่รับสมัครเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์หลักฐานการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ตาลเนิ้ง แบบ ผ.ถ.๑ ดาวน์โหลด ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ตาลเนิ้ง แบบ ส.ถ.๑ ดาวน์โหลด ประกาศคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น-ส.อบต.และนายกอบต.ดาวน์โหลด ประกาศหลักเกณฑ์ปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้ง-ฯดาวน์โหลด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล