"บุญข้าวเม่าประเพณีล้ำค่า เลื่องลือชาการปลูกเห็ดฟาง  สวนยางพาราพืชเศรษฐกิจ ดอกไม้ประดิษฐ์งานหัตถกรรม”


นายกองค์การบริหารส่วน      ตำบลตาลเนิ้ง

ประวัต ๑. ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง เดิมเป็นสภาตำบล ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลตาลเนิ้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้งเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธุ์ ๒๕๔๐ โดยมีผลจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๐
๒. สภาพทั่วไป
๒.๑ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ ๔ บ้านหนองหวาย ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ห่างจากอำเภอสว่างแดนดิน ๒๗ กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสว่างแดนดิน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลตาลเนิ้ง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตาลเนิ้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ปัจจุบันเป็นองค์ การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ทิศเหนือ0ดเขตอบต. แวงและเทศบาลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน ทิศใต้จดเขต ทต. หนองลาด อำเภอวาริชภูมิ ทิศตะวันออกจดเขต ทต. ปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ ทิศตะวันตกจดเขต อบต. ตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน
เนื้อที่ ตำบลตาลเนิ้ง มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน ๒๓,๒๖๐ ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ได้ประมาณ ๓๗ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ ของพื้นที่ทั้งอำเภอสว่างแดนดินแยกเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร ๑๓,๑๙๘ ไร่
ภูมิประเทศ
สภาพตำบลตาลเนิ้ง มีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
สูงและ ที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอนบ้างมีห้วยกุดข่าเป็นเส้นแบ่งเขตตำบล ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีลำห้วยปลาหางไหลมาจากอำเภอวาริชภูมิ
สภาพภูมิอากาศ
ประกอบด้วย ๓ ฤดูร้อนในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม และฤดูฝน ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน ฤดูหนาว ในช่วง ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยทั่วไปสภาพภูมิอากาศของตำบลตาลเนิ้ง มีสภาพอากาศร้อนชื้น
การปกครอง
ลักษณะของประชากรและความเป็นอยู่
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลตาลเนิ้ง เป็นชาวภูไท ยกเว้นหมู่บ้านโซนทิศเหนือของตำบล ที่พูดภาษาลาวอีสาน เนื่องจากอพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมาตั้งถิ่นฐานที่ตำบลตาลเนิ้ง ส่วนที่พูดภาษาภูไท นั้นอพยพมาจากเมืองมหาชัย ประเทศลาว เรียกเป็นภาษา “ภูไทละมาง” มีการสร้างบ้านเรือนอาศัยกันเป็นกลุ่มตามหมู่บ้านต่าง ๆ ลักษณะของการสร้างบ้านเรือนจะกระจายตามความจำเป็นของการถือครองพื้นที่ ไม่แออัดเหมือนชุมชนเมือง บ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ครึ่งปูน ลักษณะความเป็นอยู่ จะอยู่กันแบบฉันท์พี่น้อง เพราะส่วนมากจะเป็นลักษณะของครอบครัวใหญ่
ศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ละหมู่บ้านที่สำคัญดังนี้
๑. งานบุญดอนปู่ตา หมู่ ๑,๗,๘,๙,๕ จัดช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
๒. งานบุญมหาชาติ (พระเวสสัญดรชาดก) หมู่ ๑,๗,๙ จัดช่วงเทศกาลสงกรานต์
๓. งานบุญข้าวเม้า บ้านหนองหลักช้าง หมู่ ๒ จัดช่วงข้าวออกช่อก่อนฤดูเก็บเกี่ยว
๔. งานบุญเบิกบ้าน บ้านนาเตียง หมู่ ๓,๔ ช่วงเทศกาลปีใหม่
๕. งานบุญกระฐิน บ้านหนองหวาย หมู่ ๔
๖. งานบุญกระฐิน บ้านหนองผือ หมู่ ๖
๗. งานบุญประจำปี บ้านโนนตูม หมู่ ๘
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น ข้าราชการ/ พนักงานในหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานเอกชน รับจ้างทั่วไป ทำการเกษตร ทำนา ทำไร่ ทำสวน ทำธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย ฯลฯ
๑.เกษตรกรรม โดยประมาณ ร้อยละ ๖๘
๒. ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๕
๓. พนักงานหน่วยงานเอกชน ร้อยละ ๑
๔. ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ ๒
๕. รับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๒๔
– รายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี
– รายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปี
– รายได้จากการประกอบอาชีพค้าขาย ประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/ปีการคมนาคม
การคมนาคม ภายในตำบลและหมู่บ้านมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ถนน คสล. ระยะทางรวม ๒๑.๐๔ (กม.)โดยประมาณ
๒. ถนนลาดยาง สายดอนเขือง – วาริชภูมิ ระยะทาง ๑๗.๕ (กม.)
๓. ถนนลูกรัง ระยะทาง ๓๕ (กม.) โดยประมาณ
๔. ถนนดินหรืออื่น ๆ
สำหรับเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล และหมู่บ้านเป็น
– ถนนลูกรัง จำนวน ๓๔ สาย
– ถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน ประมาณ ๔๙ สาย
– ถนนลาดยาง ๑ สาย ระยะทาง ประมาณ ๖ กิโลเมตร
การคมนาคมติดต่อสื่อสาร
– ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๘ แห่ง
– หอกระจายข่าว ครอบคลุมได้ ๑๐๐% ทุกหมู่บ้าน ลักษณะเสียงตามสาย
– ศาลาประชาคมหรือ ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๖ แห่ง (ม.๒,๓,๕,๖,๘,๙)
การสาธารณูปโภค
ประปาหมู่บ้านของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่
อบต.ตาเนิ้ง ๖ แห่ง
– บ้านตาลเนิ้ง หมู่ที่ ๑ อยู่ในความดูแลของ อบต.ตาลเนิ้ง
– บ้านหนองหลักช้าง หมู่ที่ ๒ อยู่ในความดูแลของ กม.หมู่บ้าน
– บ้านนาเตียง หมู่ที่ ๓ อยู่ในความดูแลของ อบต. ตาลเนิ้ง
– บ้านหนองหวาย หมู่ที่ ๔ อยู่ในความดูแลของ อบต. ตาลเนิ้ง
– บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ อยู่ในความดูแลของ อบต.ตาลเนิ้ง
– บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๗ อยู่ในความดูแลของ กม.หมู่บ้าน
– บ้านโนนตูม หมู่ที่ ๘ อยู่ในความดูแลของ กม.หมู่บ้าน
– บ้านตาลเนิ้ง หมู่ที่ ๙ อยู่ในความดูแลของ อบต.ตาลเนิ้ง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
บ่อบาดาล ๑๐๗ บ่อ
บ่อน้ำตื้น ๕๐ บ่อ
ฝายน้ำล้น ๑๐ แห่ง
ทำนบกั้นน้ำ ๔ แห่ง
การไฟฟ้า
จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ ๙ หมู่บ้าน
จำนวนประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ๙๐%
จำนวนไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในตำบลตาลเนิ้ง ๑๔๑ จุด ดังนี้
หมู่ ๑ บ้านตาลเนิ้ง จำนวน ๑๘ จุด
หมู่ ๒ บ้านหนองหลักช้าง จำนวน ๑๘ จุด
หมู่ ๓ บ้านนาเตียง จำนวน ๒๑ จุด
หมู่ ๔ บ้านหนองหวาย จำนวน ๑๗ จุด
หมู่ ๕ บ้านดงมีชัย จำนวน ๑๑ จุด
หมู่ ๖ บ้านหนองผือ จำนวน ๑๑ จุด
หมู่ ๗ บ้านดงสวรรค์ จำนวน ๒๐ จุด
หมู่ ๘ บ้านโนนตูม จำนวน ๑๑ จุด
หมู่ ๙ บ้านตาลเนิ้ง จำนวน ๑๔ จุด
ข้อมูลอื่น ๆ
พื้นที่สาธารณะประโยชน์
– ป่าชุมชนบริเวณรอบหนองแวงฮี หมู่ ๒ จำนวน ๓ ไร่
– ป่าช้าบ้านนาเตียง ม. ๓ จำนวน ๓๔ ไร่
– สามเหลี่ยมหน้าวัดสามัคคีบำเพ็ญผล จำนวน ๑ ไร่
– ป่าชุมชนต้นยูคาลิปตัส บ้านดงมีชัย หมู่ ๕ จำนวน ๒๔ ไร่
– ป่าช้าบ้านหนองหวาย หมู่ ๔ จำนวน ๙ ไร่
– ป่าช้าบ้านตาลเนิ้ง หมู่ ๙ จำนวน ๑๓ ไร่
– ทุ่งหม้องบ้านตาลเนิ้ง หมู่ ๙ จำนวน ๓ ไร่
๗.๒ มวลชน
– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) จำนวน ๖ คน
– อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จำนวน ๒๘ คน
– กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน ๑๐๕ คน
– กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา จำนวน ๓๘ คน
– กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ๙ หมู่บ้าน จำนวน ๑,๘๘๕ คน
– อปพร. ๒ รุ่น จำนวน ๑๐๐ คน

รองปลัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนิ้ง